Persverklaring

VERKLARING AAN DIE PERS

Nooit het ek gedink daar gaan ’n dag kom wat die Here my gaan vra om die dinge wat my hele lewe en bediening as NG-dominee radikaal verander het met elke dominee en leraar in die Afrikaanse en Engelse Reformatoriese Kerke te deel nie. En beslis nie om dit letterlik teen elkeen van hulle se deur te gaan vaskap, soos ’n Martin Luther op 31 Oktober 1517 moes doen met sy 95 stellings waar hy verskil het van die Rooms-Katolieke kerk nie.

’n Boer uit Parys vra my nou die aand: Maar, dominee, sê jy dat ons al die jare verkeerd was hieroor in die Gereformeerde Kerke oor die wêreld, waarop ek vir hom moes sê: Ja, Oom. Sedert Luther en die Reformasie in 1517 en daarna was ons verkeerd en het ons mekaar verkeerd geleer, maar ons was selfs voor dit verkeerd. Ons was al sedert die vierde eeu, toe ons nog in die Rooms-Katolieke Kerk was, verkeerd hieroor.

Die tragiese van alles is dat Luther en die ander Reformatore presies geweet het wat die Bybel hieroor sê, maar hulle was te bang om dit ook deel te maak van die boodskap van die Reformasie. Aan die ander kant was hulle so vasgevang in die teologie en die manier van doen al die jare in die Rooms-Katolieke Kerk dat hulle moeilik die volle waarheid kon onderskei wat hierdie sake betref.

Maar ek het beleef, Jesus Christus, ons Koning en Here het duidelik en hard vir my gesê: Gaan sê vir My mense in die Reformatoriese Kerke, kom sit weer aan My voete dat Ek julle kan leer wat Ek in My Woord oor dinge soos die volgende sê: die doop; wie werklik deel van die Kerk van Jesus is; wat die Nuwe Verbond in werklikheid alles behels; en wat My hart met die werk en die gawes van die Heilige Gees in en deur julle lewens is.

Gaan kap die feite wat Ek jou hieroor geleer het letterlik aan elke dominee en leraar van elke gemeente van die NG Kerke, die Gereformeerde Kerke, die Hervormde Kerk in Afrika en die Evangelies-Gereformeerde Kerk vas, swart, bruin en wit, in Afrikaans en Engels, en wees bereid om dit oor die wêreld te doen waar Ek jou sal wys.

Natuurlik gaan dit nie hier oor dinge wat net ek glo nie. Ek dink ook nie ek het alleen die waarheid hieroor in pag nie.

Jesus Christus praat al jare hieroor oor die wêreld met Sy mense. Ook hier in Suid-Afrika en selfs ook in hierdie kerke aan wie ek die dokument moes adresseer.

Daarom gebruik ek in die dokument wat ek vir elke dominee voorgelê het dit wat in die NG Kerk in die verband bv. tydens die Algemene Sinode in 2011 ter sprake gekom het.

Natuurlik is dit nie maklik vir reuse kerke soos hierdie betrokke reformatoriese kerke om te erken dat hulle al die jare verkeerd was nie.

Tog behoort dit eintlik maklik te wees. Ons naam, Reformatoriese kerke, of Gereformeerde Kerke, beteken juis om elke dag eerlik teenoor mekaar en die wêreld te wees daaroor dat daar nog baie dinge is waar ons nie presies glo en doen soos God in Sy Woord vir ons leer nie. Daarom moet ons gedurig oop wees vir Sy oortuiging deur Sy Woord en Gees om dan, as Hy ons daarvan oortuig het, bereid te wees om terug te reformeer na presies wat Hy in Sy Woord hieroor aan ons geopenbaar het.

Daarom die uitdaging: Reformeer …Weer ’n Keer!

Jesus Christus, die Gekruisigde Een, het opgestaan uit die dood en Hy lewe. Hy is die Koning van alle konings wat Lewe en dit in oorvloed aan ’n siek wêreld vol siek mense wil bedien.

Omdat ek is Sy diens is en net in Sy diens, staan ek waar ek staan en moet ek sê wat ek sê.

Ek sê dat dit vir groot kerke soos die Protestantse Reformatoriese Kerke en die Rooms-Katolieke Kerk een van die moeilikste dinge ter wêreld is om te sê dat ons al die jare verkeerd was.

Om te sê dat ons wat veronderstel is om die Bybel te ken en presies te weet wat daarin staan, vir honderde en selfs meer as ’n duisend jaar nie presies aan mekaar gesê het wat in die Bybel oor ’n saak staan nie, kos moed en durf.

Ek glo ons is nou daar en ons moet dit doen. Ten minste van die Reformatoriese Kerke se kant af. En spesifiek, hier in Suid-Afrika, van die kant van die Nederduits-Gereformeerde Kerke, Gereformeerde Kerke, Hervormde Kerke in Afrika en Evangelies-Gereformeerde Kerke se kant af.

Reeds in 2011, tydens die Algemene Sinode van die NG Kerk, het twee sinodes uit die tien sinodes aanbeveel by die Algemene Sinode dat daar ten minste ruimte moet wees vir ’n ander siening oor die doop, as wat vir meer bykans 500 jaar aan vasgehou is in die Reformatoriese Kerke.

Daarom het ek beleef dat die Here wil dat ek die Reformatoriese Kerke in die land en selfs oorsee moet uitdaag om weer ’n keer te reformeer. Met ander woorde om weer ’n keer, soos ons naam sê, die moed te hê om stil te word aan die voete van ons Koning en Here, met net Sy Woord in ons hand en weer ’n slag totaal nuut te gaan luister wat sê die Woord werklik oor sake soos die doop, wie die Kerk van Jesus Christus werklik is, wat die Nuwe Verbond werklik behels en die werk en gawes van die Heilige Gees alles omvat en inpas in ons gewone dag vir dag bediening.

Ek moet julle herinner dat, volgens die laaste offisiële bevolking sensus wat dit spesifiek getoets het, bykans 80% van hierdie land se inwoners, met 79,9% van die swart inwoners en 86,8% van die  wit inwoners, teenoor die staat openlik erken het dat hulle die Christelike godsdiens aanhang.

Ons leef in ’n land wat die regering van die dag doelbewus gekies het om hierdie syfers sovêr moontlik dood te swyg. Al die ander gevalle van wat die demografiese meerderheid in ons land sou wees word aan die groot klok gehang, maar om eie politieke redes word hierdie feite  deur die regering van die dag verswyg.

Maar dit maak dit nie minder waar nie.

Miskien het die getalle hier en daar verander, maar dit verander nie die feit dat die oorgrote meerderheid van hierdie land se bevolking glo dat die God van die Bybel die ware God is, dat Jesus die Christus en die Koning is en dat Sy Woord, die Bybel, ons handboek en riglyn vir wat moreel reg is en wat werklik lewe en oorvloed in mense se lewens kan bring nie.

Soos julle seker weet, herdenk ons as Christene hierdie betrokke week die gebeure wat ons glo die geskiedenis van die wêreld verander het, naamlik die kruisiging, dood en opstanding van ons Here en Koning, Jesus Christus. Volgens die nuutste navorsing is Hy as mens, daardie Woensdagoggend van die 9de April 32 n.C., gekruisig buite Jerusalem op Golgota. Later daardie middag, om en by om 15h00, het Hy gesterf en is so om en by 17h00 begrawe in die graf van Josef van Arimatea.

Drie dae daarna, daardie Sondag, 12 April 32 n.C., het Sy volgelinge ontdek dat Hy opgestaan uit die dood soos Hy vooraf gesê het, en vir veertig dae het Hy aan honderde mense by vele geleenthede lewend verskyn om te bevestig dat Hy werklik lewe en werklik die Messias-Verlosser en Koning is soos Hy die hele tyd gedurende Sy lewe en bediening gesê het Hy is.

Die oorgrote meerderheid van hierdie land van ons se bevolking sê hulle glo dit.

Hulle glo hierdie boek, die Bybel, is werklik Sy Woord en Sy belangrikste manier om met ons te praat.

Ek sit hier as een van hulle wat kan getuig Hy lewe en praat steeds elke dag met my, soos Hy belowe het om te doen.

Hierdie gebeure het die lewe van die mense destyds, wat al hierdie dinge gesien en beleef het, aangeraak en verander het. Dit het daar in Israel in Jerusalem destyds binne enkele weke rondom hierdie gebeure meer as 15 000 mense van oor die hele aarde se lewens radikaal verander. En daarvandaan het dit uitgekring en binne 300 jaar die hele Romeinse Ryk wêreldwyd tot op die hoogste vlak deursuur het. Dermate dat selfs die Keiser van die Romeinse Ryk , Keiser Konstantyn die Grootte, ’n belyde volgeling van Jesus geword het.

Vandag moet ons wat deel is van die volgelinge van Koning Jesus, as Kerk, in skaamte bely dat ons sedertdien dit wat hulle geheim destyds was wat hierdie fenomenale groei meegebring het en wat mense en gemeenskappe so radikaal kon verander het, vergeet en selfs versaak het.

Ons het so verstrik geraak in ons eie idees en eie agenda, dat kerk-wees soos dit destyds was, glad nie meer vandag die gesig van die kerk is nie.

Wat die wêreld vandag sien as die kerk, hier in ons eie land en oor die wêreld, is ’n verskeurde besoedelde dop wat so die aandag steel, dat mense wat besig is om te sterf, nie kan uitkom by die geneesmiddel wat in ons midde versteek lê nie.

Selfs hier in Suid-Afrika, het ons as volgelinge van Koning Jesus, weens hierdie besoedelde kleed en verskeurdheid in ons eie midde, ook die destydse inwoners van hierdie land met ons boodskap kom bedien.

Goddank, Koning Jesus praat steeds self met mense en Hy oortuig steeds self mense van Sy bestaan, meestal ten spyte van die menslike boodskappers wat Hy moet gebruik.

Dit het bykans 80% van die inwoners van hierdie land van ons oortuig dat Hy werklik die Koning en Verlosser en Lewe-gewer is.

Maar tog het ons destydse verskeurdheid en besoedeldheid ook gemaak dat die kerke wat mettertyd ook hier ter lande ontstaan het, net so verskeurd en besoedel is as ons destyds.

Dermate dat dit bereken word dat hier bykans 30 000 verskillende kerke net hier in ons land is, terwyl Koning Jesus, in Sy Woord ons leer dat Sy Kerk een is wat inderwaarheid een groot wêreldwye familie gelowige volgelinge van Hom is.

Destyds was diegene wat sedert 1652 die oorspronklike inwoners van hierdie land kom bedien het met die boodskap van die Bybel oor die kruisiging en opstanding van Koning Jesus, volgelinge van Jesus wat hoofsaaklik uit die Reformasie gekom het.

In vandag se terme, was hulle dus lidmate van Reformatoriese kerke, soos die NG Kerke, die Gereformeerde Kerke, die Hervormde Kerk in Afrika en die Evangelies-Gereformeerde Kerke van vandag.

Al die ander Kerke, soos ons dit vandag om ons ken, sou mettertyd bykom om die verskeurdheid en besoedeling net nog meer en erger te maak.

Maar midde alles sou Koning Jesus self bly werk onder mense, bly praat met mense en self hulle oortuig dat Hy nog lewe.

My taak en opdrag , as deel van hierdie besoedelde en verskeurde Reformatoriese kerke, is om in die Naam van Koning Jesus, soos ’n Martin Luther destyds moes maak as lid van die Rooms-Katolieke Kerk, ’n oproep tot reformasie en terugkeer na die oorspronklike boodskap en Bybelse waarheid teen hierdie kerke se deur te gaan vaskap.

Om in ’n taal en terme wat hulle verstaan, vir hulle bewus máák van die besoedeling in ons midde en die onwaarhede in wat ons mekaar en ander leer die Bybel sou sê.

Dit is ’n oproep om weer terug te keer na die eenvoud van die Bybel boodskap en die suiwer Evangelie. Dit is ’n oproep om te waag om dit wat ons tradisioneel oor die jare begin glo het die waarheid en die boodskap is, te los en weer aan die voete van Koning Jesus self te gaan sit met net Sy Woord, die Bybel, in ons hande, om te gaan hoor wat werklik die waarheid is.

Ons moet daar weer gaan ontdek wie en wat die werklike Kerk van Jesus Christus is. Sodat ons vir mekaar kan sê dat nie die feit dat jy in ’n huis gebore is waar jou ouers gesê het hulle is Christene en volgelinge van Jesus, jy ook nou Christen en volgeling van Jesus noodwendig is nie. Die feit dat jy in ’n garage gebore en grootgeword het, maak nie van jou ’n motorkar nie.

Die feit dat 80% van hierdie land se inwoners aan die staat gesê het hulle behoort aan Christelike kerke maak nie van hulle almal werklik volgelinge van Koning Jesus en dus werklik Christene nie.

Ons weet dit vir ’n feit, want ons hoef net rondom ons te kyk om te sien wat gebeur in hierdie land van ons. Dinge sou heeltemal anders gelyk het as 80% van die inwoners van hierdie land werklik begin lewe , praat en dink het soos Koning Jesus self aan ons sê ons moet lewe, praat en dink nie.

Alhoewel my oproep en boodskap teen die deur van die Reformatoriese Kerke in hierdie land en oor die wêreld vasgekap is, is dit nie ’n poging om hierdie kerke te vernietig of skade aan te doen nie. Dit is bloot ’n ernstige oproep om te reformeer, soos ons naam sê. Wat immers niks anders beteken as dat ons glo en bely dat ons elke dag nodig het om telkens terug te gaan na die Woord van ons Koning en Here Jesus, juis as gevolg van die feit dat ons so bewus is van die besoedeldheid en verskeurdheid in ons midde.

Hiermee, glo ek, het ek my opdrag en verantwoordelikheid teenoor God en hulle nagekom.

Die skrywer

Dr. Christo Nel

Posbus 3114

Somerset-Wes

7129

E-posadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webblaaie: www.nuwewyn.co.za

www.toegerus.co.za

www.ekklesia-netwerk.co.za

Ns. ’n Akskrif van die Afrikaanse en Engelse dokument wat elke dominee ontvang het, is by my beskikbaar.

Die volledige Afrikaanse publikasie in die verband het vandag uit die pers verskyn en is ook by my beskikbaar met die titel, REFORMEER … WEER ’n KEER.

Die Engelse dokument is as ’n e-boek ook by my beskikbaar met die titel, CONTINUING THE REFORMATION.